Untitled Document

V znanju je moč

 

K O D E K S OBNAŠANJA KOŠARKARSKIH TRENERJEV SLOVENIJE

1. člen

Kodeks  obnašanja  košarkarskih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju Kodeks) postavljaja  temeljne norme obnašanja košarkarskega trenerja v delovnem in širšem okolju.

2. člen

Košarkarski  trener opravlja svoje dolžnosti v skladu s pravili Združenja košarkarskih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju Združenja)  in tem Kodeksom. S svojim obnašanjem in dejanji skrbi za svoj ugled, ugled trenerjev in košarkarske stroke.

3. člen

Košarkarski  trener si poskuša s svojim znanjem,  odnosom do dela  in obnašanjem  ustvariti ugled pri  igralcih,  njihovih starših  in drugih.

4. člen

Košarkarski  trener neprestano skrbi za svoje strokovno izpopolnjevanje (neformalno in formalno).

5. člen

Košarkarski  trener ima pozitiven odnos do trenerjev in sodnikov ter drugih uradnih oseb.

V tem smislu tudi  vpliva na  igralce.

6. člen

Košarkarski trener pozitivno sprejema dobronamerno kritiko svojega dela.

7. člen

Košarkarski trener objektivno obvešča zainteresirane o rezultatih svojega dela.

8. člen

Košarkarski  trener ne daje neresničnih podatkov o svoji izobrazbi, strokovni usposobljenosti  in delovnih izkušnjah.

9. člen

Košarkarski  trener ne daje netočnih podatkov o ustanovi v kateri dela in njenih članih. Morebitne netočne  navedbe,  bo javno zanikal,  oz. popravil.

10. člen

Košarkarski trener na noben način ne izkorišča  igralcev,  njihovih staršev in drugih.

11. člen

Košarkarski trener ne sprejema nikakršnih priznanj in materialnih nagrad, če  niso plod njegovega dela.

12. člen

Košarkarski trener ščiti interese ustanove v kateri dela in njenih članov, če so skladni z družbenimi normami in zakoni. 

13. člen

Košarkarski  trener  z igralci ne sme izvajati škodljivih  eksperimentov.  Za vsako tovrstno dejavnost,  mora  dobiti soglasja igralcev in njihovih staršev.

14. člen

Košarkarski  trener ne predpisuje oz. izvaja  načine zdravljenja ali rehabilitacije, če za to ni usposobljen.  Pri teh zadevah vedno sodeluje s pristojnimi strokovnjaki.

15. člen

Košarkarski trener je neodvisen pri svojem strokovno - pedagoškem delu.

16. člen

Košarkarski  trener se obnaša do drugih trenerjev kolegijalno in jim po potrebi pomaga.

17. člen

Košarkarski trener ima pozitiven odnos do svojega zdravja, izgleda in načina oblačenja.

18. člen

Košarkarski trener se prizadeva delovati skladno z demokratičnimi načeli in načeli športne etike.

19. člen

Skupščina Združenja formira Disciplinsko komisijo, ki obravnava prekršitve Kodeksa.

20. člen

Kršitve določil tega Kodeksa in tudi druge discipliske kršitve obravnava in vodi disciplinske postopke Disciplinska komisija Združenja.    

Disciplinska komisija Združenja lahko kršiteljem-članom Združenja izreče naslednje ukrepe:

  • opomin,
  • javni opomin,
  • odvzem licence in prepoved opravljanja vseh funkcij v košarki ali
  • kršitelja izključi iz članstva Združenja.

Kazni predlaga Izvršnemu o dboru Združenja. Zoper ukrep/sklep tega organa ima kršitelj pravico pritožbe na Skupščino Združenja kot drugostopenjskemu organu.

22. člen - KONČNA DOLOČBA

Kodeks  je bil sprejet  na ustanovni seji Skupščine Združenja, katera je bila dne  31.08.1991 v Gozd Martuljku.

Po pooblastilu 2. seje Skupščine Združenja, katera je bila dne 01.10.2005 v Mariboru,

je bila v februarju 2006 opravljena posodobitev Kodeksa.

Kodeks z novim besedilom je sprejel izvršni odbor Združenja in velja do preklica.